Zゴールド・インフィニティ パチスロ 小役確率

※解析値

Zゴールド・インフィニティ パチスロ 通常時

2枚黄7…1/5.3
8枚黄7…1/1.6
チャンス目…1/54.6
弱ZG…1/95.8
中ZG…1/399.6
強ZG…1/6553.6
右下がりリプレイ…1/7.8
中段リプレイ…1/128.0
赤Zリプレイ…1/8192.0